برج خاموش کننده خشک

  • خنک سازی کک به روش خشک:

    CDQ)Coke Dry Quenching) چیست؟ در حال حاضر همه کک سازی‌های موجود در ایران از سیستم برج خاموش‌کننده‌ تر یا CWQ)Coke Wet Quenching) برای عملیات خنک‌سازی کک استفاده می‌کنند. برج خاموش‌کننده…

    بیشتر بخوانید »