Molded Graphite

  • ککتصویر از گرافیت قالب‌گیری شده

    گرافیت قالب‌گیری شده

    گرافيت قالب‌گيری شده (Molded Graphite) به منزله‌ی گرافيت مصنوعي شناخته مي‌شود که در اثر پرس کردن مخلوط کربن با چسبنده‌ی آلي و سپس کربونيزاسیون و گرافيتيزه کردن به دست مي‌آید.…

    بیشتر بخوانید »